Taisyklės is sąlygos

 

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Apsikeitimas informacija
 3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
 4. Pirkėjo teisės
 5. Pirkėjo įsipareigojimai
 6. Pardavėjo teisės
 7. Pardavėjo įsipareigojimai
 8. Prekių kainos
 9. Pristatymas
 10. Atsiskaitymas
 11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
 12. Prekių grąžinimas ir keitimas
 13. Atsakomybė
 14. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
 15. Baigiamosios nuostatos

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės taip pat atitinka prekių pirkimo, pardavimo sutartį (toliau „Sutartis“). Šio sutartis įsigalioja tada, kai Pirkėjas apsilanko internetinėje parduotuvėje play7.lt ir registruodamasis patvirtina pažymėdamas varnelę (''Su taisyklėmis sutinku''). Ši sutartis  yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir M. Jatkonio įmonės (toliau - "Pardavėjo'') teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas bus informuojamas.

1.3. Pirkti šioje elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

 

2. Apsikeitimas informacija

2.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba registracijos formoje pateikiamu telefono numeriu.

2.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, užpildęs visus būtinus reigstracijos formos laukus pažymi jog susipažino ir sutinka su visomis int. parduotuvės play7.lt keliamomis taisyklėmis.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma šios elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

 

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto  parduotuvėje play7.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju,  pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir įpakavimas, taip pat ji nebuvo naudojama.

 

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie inernetinės parduotuvės play7.lt duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis  interneto parduotuve play7.lt, įsipareigoja laikytis šių Sutarties taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų šioje interneto  parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti  internetinės parduotuvės play7.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo sąskaitą.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti interneto parduotuvės play7.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3 Pardavėjas turi teisę, Pirkėjo  duomenis naudoti tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros tikslais.

6.4. Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą internetine bankininkyste, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

 

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir interneto parduotuvės play7.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis play7.lt  parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės play7.lt registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

8. Prekių kainos

8.1. Prekių kainos internetinėj parduotuvėj play7.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais (EU)

 

9. Pristatymas

9.1 Pirkdamas play7.lt interneto parduotuvėje, Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš šių prekės pristatymo  būdų:  

9.1.1 Lietuvos Paštas, REGISTRUOTA SIUNTA -   kaina 1,45 eu

9.1.2  Lietuvos Paštas, EKONOMIŠKA SIUNTA (apmokėjimas už prekes - atsiimant jas pašte) -  kaina 1,45 eu

9.1.3  AUTOBUSŲ SIUNTŲ TARNYBA  (atsiimti Pirkėjo autobusų stotyje) - kaina 2,90 eu

9.1.4 LP Express kurjeris Jūsų nurodytu adresu - kaina 3,63 eu

9.1.5 LP Express kurjeris į Jūsų nurodytą LP Express Terminalą  - kaina 2,42 eu

9.1.6 LP Express kurjeris Jūsų nurodutu adresu, už prekę sumokant kurjeriui grynaisiais  - kaina 5,13 eu

9.1.7  Atsiimti prekes Pardavėjo parduotuvėje adresu Šilutė Tilžės 5-7, bet kurią savaitės dieną nuo 11.00 iki 22.00 valandos  , šiuo atveju pristatymas nekainuoja

9.2  Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

9.3  Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.4  Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui, laikydamasis prekių užsakymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuotas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.5  Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6  Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su įgaliotu atstovu patikrinti prekės būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos prekės pakuotė pažeista (sudraskyta ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas neprivalo priimti prekės. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepastebėjo prekės pristatymo metu

 

10. Atsiskaitymas

10.1  Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:

10.1.1 Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste (per mokėjimo tarpininką PAYSERA ) – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo pateiktas bankų sąskaitas. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

10.1.2 Apmokėjimas per tarptautinį mokėjimų tarpininką PAYPal

10.1.3 Apmokėjimas bankiniu pavedimu į Pardavėjo nurodytas  banko sąskaitas 

10.1.4 Apmokėjimas grynaisiais atsiimant prekę pašte (tik tuo atveju, kai pristatymo būdu pasirenkama EKONOMIŠKA SIUNTA)

10.1.5 Apmokėjimas grynaisias LP Express kurjeriui

10.1.6 Apmokėjimas grynaisiais pinigais, jeigu prekė atsiimama Pardavėjo fizinėj  parduotuvėj Šilutėje, Tilžės 5-7, 99142 

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1. Kiekvienos internetinės parduotuvės play7.lt parduodamos prekės savybės yra nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto  parduotuvėje play7.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio vaizduoklio ypatybių.

11.3. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 

12. Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

12.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi apie tai informuoti Pardavėją.

12.3. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją.

12.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

12.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

12.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

12.4.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

12.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

12.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

12.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 12.4 straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti savo pasirinktu būdu adresu Tilžės 5-7 Šilutė 99142, darbo dienomis nuo 11.00 iki 22.00 valandos, nurodydamas Pardavėjui grąžinimo išlaidas, kurios vėliau bus jam grąžintos kartu su pinigais už prekę

12.7 Pinigai   ir pristatymo išlaidos už prekę, jei už juos Pirkėjas buvo sumokėjęs, kartu su prekės grąžinimo išlaidomis grąžinami Pirkėjui per 3 darbo dienas nuo prekės gavimo.

12.8 Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, prekės grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

12.9 Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.

12.10  Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

 

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis interneto parduotuve play7.lt

13.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5. Jei Pardavėjo interneto parduotuvėje play7.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

14. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

14.1. Pardavėjas interneto parduotuvėje play7.lt savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas.

14.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

 

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka

 


Krepšelis  

Nėra prekių

Pristatymas 0,00 €
Viso 0,00 €

Krepšelis Pirkti

Specialūs pasiūlymai

Šiuo metu specialių pasiūlymų nėra

Naujos prekės

Šiuo metu nėra naujų prekių